تعداد شکست ها!

خیلی جا خوردم از شنیدنش

اول برام عجیب بود

بعد دیدم بدک نمیگه

میشه بهش فکر کرد

...

اون جمله چی بود؟

اگه می خوای ببینی یک نفر چقدر موفقه و الان کجا ایستاده،

تعداد شکست های بزرگش رو بشمار!

تعداد ورشکستگی های اساسی زندگیش رو بشمار

بعد با اقتدار می تونی بگی حالا فهمیدم چرا اینقدر موفقه