حرف های نگفته بزرگان

حیف و افسوس کاش بزرگانی که هزاران حرف برای گفتن دارند

قبل از فوت خود

تجربیات سال ها کار و زندگی و موفقیت خود را مکتوب می کردند و برای ما می گذاشتند(خیلی ها این فرصت برایشان پیش نمی آید)

در یکی دو سال اخیر بسیاری از بزرگان را در زمینه های مختلف از دست دادیم

ولی ای کاش قدر حرف های نگفته شان را می دانستیم و به فکر ثبت و کتابت می افتادیم