نام گذاریِ سال ۹۸

بعد از مدتی فکر و تامل درباره ی خودم، شرایط حاکم و سال آینده

تصمیم گرفتم ۱۳۹۸ رو سال استفاده ی بهینه از زمان و حداقل اتلاف وقت نام گذاری کنم.

امسال به خودم تعهد می دهم فرصت های زمانی رو از دست ندم و وقتم به هیچ عنوان به بطالت نگذرد