کپی ظاهر، به جای کپی باطن

چون باطن آدم ها، محتوای اون ها، علم و دانش اون ها رو کپی کردن و یاد گرفتن سخته

چون طی کردن راهی که بزرگان رفته اند سخته

...

ما ظاهرشون رو تقلید می کنیم

و این باعث عدم پیشرفت ماست

یا در واقع، این خطای ماست

...

فروید و یونگ شدن سخته، پس من که روان شناسی تازه کار و ناشی هستم، ظاهرش و لباسش رو تقلید می کنم

بازیگری توانمند شدن سخته، پس کت شلوار و کفشم رو شبیهش می کنم

خواننده ای چون اساتید بزرگمون شدن سخته، پس اداشون رو در میارم به جای یک عمر تمرین آواز

...

کپی دیگران بودن، تضمین و امضای شکست ماست