یکی از آرزوهای بزرگ من برای ایران

من رویاهای زیادی برای کشورم دارم که یکی یکی ازشون خواهم نوشت

و یکی از بزرگترین آرزوهایی که برای کشورم دارم

اینه که همت کنیم همه با هم

تلاش کنیم، صبور باشیم

و روزی برسه که همه ی دنیا بگن

...

ایران، مهدِ مطالعه کنندگان کتاب های مفید و آکادمیکِ جهان