حس خوب، چیزیه که خودت میسازی، وقتی موفق شدی، به دیگران هم کمک کن تا حس خوب خودشون رو بسازن و اینجوری تو بزرگ میشی. روزهای خوب ساختی اند....