مدیر محصول و اجایل کوچ (همیشه در حال یادگیری) https://www.linkedin.com/in/nixon-alavinik/