مدیر محصول و مربی چابک (همیشه در حال یادگیری) https://www.linkedin.com/in/mostafa-alavi-nik/