هیچ کدام از ما تافته ی جدا بافته نیست. شاید همان سفیری باشید که همین چند وقت پیش درگیر بزرگترین دغدغه ی ذهنی امروز من بودید یا همین چند روز دیگر ویروسش به شما هم سرایت کند.