کتاب میخوانم تا شرمنده خودم نشوم...

کتاب میخوانم تا شرمنده خودم نشوم...

برای این ذهنی که همیشه گرسنه است و درمانده برای فکر،هیچگاه راضی نمیشوم که مدیونش باشم

چون آدمی جز روح،روان و احساساتش چیزی جز ربات نیست...

میخوانم تا ذهنم بخورد،ذهنی که سیری ناپذیر است...

و نوشتن ورزشی ست برای ذهنم که انرژی اش تخلیه شود تا کار دستم ندهد

الفکـــــــــافـــت دومین روز از سومین فصل بهـــار 401