این افراد Ali Bahrami را دنبال می‌کنند:

theMasterClass.ir تنها نماینده و ناشر رسمی دوره های آموزشی مستر کلاس فارسی
* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد - گرایش سرامیک دانشگاه صنعتی شریف * کارشناس دیجیتال مارکتنیگ
نوشته‌هایم در اینجا «علمی» نیستند و بیشتر از هرچیز دل‌نوشته هستند.