یکی از مفاهیم مهم در نوشتن

یکی از مفاهیم مهم در نوشتن «ریسک» است. به این معنی که برای نوشتن یک اثر موفق باید ریسک کرد. ریسک کردن و دست به خطر زدن! این ریسک کردن البته یک فرایند درونی است. زمانی که نویسنده در بیان آنچه در ذهن او می‌گذرد و در به روی کاغذ آوردن احساسات، رنج‌ها، شوق‌ها، ناکامی‌ها و آرزوهایی که در اعماق روح او اثر گذاشته‌اند آزادانه و بدون محافظه‌کاری عمل می‌‌کند مانند این است که دست به خطر زده است.
یکی از ویژگی‌های هر نوشتۀ ناموفقی همین است که نویسنده سعی کرده است در کمال احتیاط و محافظه‌کاری منظورش را در میان تعدادی از کلمات و جملات درهم‌پیچیده بپوشاند.
اگر حین نوشتن ریسک نکنیم و محتاطانه عمل کنیم در نهایت نوشتۀ ما چیزی از آب درخواهد آمد که حرف‌های زیادی زده ولی چیزی نگفته است!