زیست‌شیوه: شکار زمان

زیست‌شیوه: شکار زمان
این‌جا دغدغه من نه شخصیته و نه محیط، چون هر دوی این‌ها مواردی هستند که...