آبگوشت هیئت آسید مهدی

بچه که بودیم یک هیئت آسید مهدی بود که از اول محرم تا اربعین را هر شب آبگوشت می داد.آبگوشتی به غایت خوشمزه در خانه ای درندشت و سفره ای عجیب پر وسعت... هر چند نفر که می آمدند جا بود و هر قدر که می خواستند می توانستند بخورند منتهی بیرون بردن ممنوع بود... شام حضوری بود و شامل حال مستحق ترین همسایه ها هم نمی شد...


اعتراض این چند روز به حرف های عراقچی در باره ی مهاجرین افغان خیلی شبیه به وضعیت هیئت آسیدمهدی است... همان دوستانی که مدام به کمک های دولت به سوریه و لبنان معترضند حالا به حرف های عراقچی هم معترضند که چرا درباره ی عزیزان افغان اینطور حرف زده؟... اینها میهمان سفره ی آسیدمهدی هستند... هر چند نفر که باشند مهم نیست... فقط بیرون بردن مجاز نیست...

**

معاضدتی با افاغنه ندارم.راستش خیلی هم دوستشان دارم و هموطن تاریخی می دانمشان... منتهی این تناقض را درک نمی کنم... همانطور که فلسفه ی هیئت آسیدمهدی را هم درک نکردم...