اولین نبرد ایرانیان و رومیان در دوران اشکانیان


55 سال پیش از میلاد مسیح، کراسوس سردار رومی و عضو شورای سه نفره حکومت روم توانسته بود براحتی شهرهایی درسوریه کنونی را فتح نماید. او حدود 15 سال قبل از این نیز قیام بردگان به رهبری اسپارتاکوس را سرکوب نموده بود. این دو پیروزی سبب بروز این گمان باطل در وی شد که میتواند به همین راحتی سرزمین‌های ایران را هم فتح و ضمیمه قلمرو روم نماید!
کراسوس به اُرد دوم اشکانی، پادشاه وقت ایران نامه‌ای نوشت که اگر مایل به کشته شدن مردمت نیستی، سربازانت را از سلوکیه خارج کن تا این شهر بدون خونریزی ضمیمه قلمرو روم شود!

سلوکیه = شهری در بین‌النهرین که آنزمان متعلق به ایران بود.

اُرد که خواهان جنگ نبود ابتدا سفیری نزد کراسوس فرستاد و گفت که حاضرم اسرای روم را پس دهم تا جنگی روی ندهد. کراسوس که این انعطاف اُرد را ترسِ ایرانیان از جنگ تعبیر نمود، جسورتر شده و پاسخ داد در سلوکیه به شما یاد خواهیم داد که چگونه مطیع اوامر ما باشید! سفیر اشکانی نیز در جواب گفت اگر در دست من مو میبینید، خاک سرزمین مرا هم خواهید دید!
با قطعی شدن جنگ، اُرد فرماندهی ارتش ایران را به سپهبد سورنا واگذار کرد. کراسوس با سپاه 43 هزارنفری خود وارد مرز حران شد.

حران = شهری درجنوب ترکیه امروزی و مرز سابق بین ایران و روم

سورنا که از نبوغ جنگی زیادی برخوردار بود بخوبی دانست که با ارتش ده هزارنفری خود، نبرد مستقیم با ارتش 43 هزارنفری رومیان به معنای نابودی کامل سپاه ایران است. لذا خود بهمراه یک هزار سرباز در برابر ارتش روم صف آرایی کردند و 9 هزار سرباز دیگر مجهز به کمان پشت تپه‌ها پنهان شدند.
با حمله رومیان، سورنا دستور عقب‌نشینی صادر کرد و رومیان در تعقیب آنان به محوطه مورد نظر هدایت شدند. دراین هنگام کمانداران ایرانی از پشت تپه‌ها بیرون آمده و ارتش رومیان را تارومار کردند. پلوتارک مینویسد: سربازان اشکانی باچنان مهارتی تیرها را بسوی رومیان پرتاب میکردند انگار که پای سربازان روم را به زمین میدوختند! و رومیان فرصت هیچگونه واکنشی نداشتند.
بیش از 22 هزار سرباز رومی کشته شده و بالغ بر ده هزار نفر اسیر و مابقی در بیابان‌ها پا به فرار گذاشتند. کراسوس فرمانده رومیان و پسرش فابیوس دراین نبرد بدست ایرانیان کشته شدند.
این درحالی بودکه جمع کشته‌های ایران به یک هزار تن نمیرسید. این نبرد که اولین جنگ ایران و روم بود، ضربه سنگینی بر پیکره حکومت روم وارد ساخت و سبب شهرت اشکانیان درجهان شد. همچنین این نبرد اولین پیروزی امپراتوری شرق بر غرب لقب گرفت.
.