به مناسبت ۶ فروردین زاد روز اشو زرتشت / فرمان لغو جزیه ناصرالدین شاه و پشتیبانی وی از حقوق اقلیت های مذهبی در ایرانناصرالدین شاه قاجار در رمضان ۱۲۹۹ قمری با صدور فرمان لغو جزیه گام مهمی در راستای تحکیم وحدت و هویت ملی ایران برداشت ، با فرمان لغو جزیه ملیت و تابعیت ایرانی اساس قرار گرفت و بدین ترتیب هم زمینه برای برابری حقوق مردم و هم ایجاد حس ملی فراگیر فراهم شد ، نکته مهم در فرمان ناصرالدین شاه دید تاریخی وی در تکریم جایگاه زرتشتیان به عنوان یادگار ایرانیان باستان است ، متن فرمان تاریخی ناصرالدین شاه که مطلع جدیدی در دولت و ملت ایران است در ذیل می آید:


سواد فرمان مهر نشان هما یونی

نظر به سپاسداری عنایات وافره و عطایای متاکثره حضرت واهب بی منت عز اسمه که پرتو وجود اقدس ما را آرایش تاج و تخت فرمود و افاضه ذات همایون مارا موجب آسایش قاطبه و سکان ممالک ایران بر ذمت همت ملوکانه فرمود لازم است که رفاهیت حال و فراغت بال عموم رعایا از هر طایفه و ملت و طبقه و عشیرت را که در زیر سایه مرحمت پیرایه ما باید به آسودگی بغنوند مهیا داریم و به زلال موهبتی مخصوص زرع آمال هر یک را سرسبز و شکفته فرماییم، از جمله طایفه زرتشتیان یزد و کرمان که از قدیم سکنه ایران و نتیجه دودمان پارسایانند رعایت احوال آنها زایدا" علی ماکان نظر عنایت گستر همایونی است به صدور این منشور قضا دستور امر و مقرر می داریم که قرار اخذ مالیات املاک و رسوم اضافیه و سایر عوارض و وجوهات دیوان به همان نهج که در شهر و بلوک یزد و کرمان با رعایای مسلم معامله می شود با زرتشتیان سکنه آنجا نیز بلا زیاد و نقصان به همان طور معمول گردد و نظر به این قرار چون مطالبه مبلغ هشتصد و چهل و پنج تومان که به اسم دیگر از طایفه مزبور گرفته شده است مرتفع خواهد بود لهذا از ابتدای هذالسنه یونت ئیل خیریت دلیل و مابعدی ها مبلغ مزبور را به تخفیف ابدی مرحمت و مقرر می فرمائیم که مقرب الخاقان مستوفیان دیوان همایون و سررشته داران دفترخانه مبارکه که مبلغ مزبور را از حشو جمع یزد و کرمان کلیه موضوع و از دفتر اخراج نمایند، و حکام حال و استقبال ولایات یزد و کرمان این مبلغ مخصوص را به تخفیف ابدی برقرار دانسته از هذاه السنه یونت ئیل و مابعدها مطالبه آنرا کلا" و جزا" موجب مواخذه و سیاست دانند و در مطالبه مالیات ملک و آب و مستغلات و رسوم اضافیه و غیره به همان قرار که با سایر رعایای آنجا معامله و رفتار می شود با زرتشتیان نیز معمول دارند و در عهده شناسند،
تحریر فی شهر رمضان المبارک سنه 1299 .