خصیصه موروثی شاه

خصیصه موروثی شاه از مفهوم آن سرچشمه می‌گیرد که او باید شخصی باشد به طور ویژه متمایز از کل نوع بشر و متمایز از دیگر افراد!

آنچه در نهایت و قاطعانه فردی را از تمام اشخاص دیگر متمایز می‌سازد چیست؟! جسم او.

عالی‌ترین فعالیت جسم فعالیت جنسی است؛ بنابراین عالی‌ترین عمل پادشاه فعالیت جنسی اوست، چرا که از رهگذر این فعالیت شاه دیگری می‌سازد و جسم خود را تداوم می‌بخشد! جسم پسرش باز تولید جسم او و خلق جسمی شاهانه است...


نقد فلسفه حق هگل|کارل مارکس