داستان رسیدن خبر مرگ عباس میرزا ولیعهد به فتحعلی شاه قاجار


#فتحعلی_شاه: الهیارخان پس بگو #عباس_میرزا مرده.

#آصف‌الدوله به گریه افتاد؛ عرض کرد: خداوند سایه مبارک #قبله_عالم را از سر اهل مملکت کم نفرماید ... بحمدالله در هر ولایتی یک نایب‌السلطنه دارید ...


آصف‌الدوله بی‌اختیار گریه می‌کرد و اشک از ریش او می‌چکید ولی حضرت شهریاری خم به ابرو نیاورد.


#فتحعلی_شاه: انصاف نکردی که گفتی در هر ولایت یک عباس میرزا داری! باید عرض کنی بعد هفتاد سال عمر با این کثرت اولاد و چهل سال سلطنت دیدی که از دنیا بی‌اولاد و بلاعقب رفتی!