ویرگول
ورودثبت نام
دکتر علی نیکوئی
دکتر علی نیکوئی
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

درنگی در ۱۰ واژه پارسی (۲)پِدرود / #بدرود  [پِ+درود]؛ درود اگر از دروته در فارسی میانه باشد که به دروست و درود مبدل گردیده به معنی درستی/ تندرستی تو؟
پدرود نیایشی بوده برای پایان سخن به معنی با آرزویِ درستی تو

تو #پدرود باش و مرا یاد دار
روان را ز درد من آزاد دار
حکیم #فردوسی


https://vrgl.ir/4slOL
بدرودپدرودفرهنگدکتر علی نیکوییزبان فارسی
دکتری در تاریخ ایران‌باستان؛ نویسنده ، ایران‌شناس Ph.d in ancient Iranian history; Writer, journalist,Iranology and Teacher
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید