درنگی در ۱۰ واژه پارسی (۴)


واژه پوزش که به معنی عذرخواهی آمده از  مصدر فراموش شده پوزیدن است؛ پوزیدن یعنی تهی کردن! واژه‌ای است بنام چاه‌پوز که به قلابی گفته شود که چیز افتاده در چاه را بیرون آرد؛ شاید پوزش گفتاری باشد که تیرگی عملی یا گفتاری را از دل مخاطب بیرون آرد.