سلطان حسین صفوی؛ شاه شهوتران

شاه سلطان حسین صفوی که خود را شاه شریعت پناه میخواند نه تنها به تحریک اطرافیان به مسکرات روی آورد بلکه بسیار شهوتران بود و اعتیادی بیمارگونه در همخوابگی با زنان داشت. به نحوی که گفته شده حدود هزار دختر صبیحه جمیله از عرب و عجم و ترک و تاجیک و دیلم و.‌.. به نکاح خود درآورده بود و اولاد او را بیش از هزار نفر برآورد میکنند.

قصر سلطنتی شاه سلطان حسین نیز بنابر تمایلات شهوانی او، به گونه‌ای خاص جهت ارضای غریزه جنسی و سیری‌ناپذیر شاه ساخته شده بود.

در یکی از تالارها، تختی بزرگ و زرین را از دوطرف با طناب‌های ابریشمی به ستون‌ها بسته بودند و آن سلطان جمشیدنشان با همسران خود در آن خوابیده و هنگام مجامعت، کنیزکان آنرا می‌جنبانیدند و آن تالار را راحت‌خانه میخواندند.

در آن سرای بهشت مانند تالار دلگشای دیگری بود که مکانی عمیق در آن بنا نهاده و دو طرف آن بصورت سراشیب از بالا تا پایین سنگ مرمر نصب نموده بودند.

سلطان جمشید نشان با یک زوجه ماه سیمای سیم اندام خود برهنه شده و از بالای آن مکان عمیق روبروی یکدیگر مینشستند و پاها را فراخ می‌نهادند و همدیگر را به دقت تماشا نموده و میلغزیدند از بالا تا زیر، چون بهم میرسیدند الف راست به خانه کاف فرو میرفت و آن سلطان مجامعتی روحبخش با زوجه حورسیمای خود مینمود. واه واه که چه گویم از لذت آن! و آن تالار را حظ خانه می‌نامیدند.

حجره مدور و وسیع دیگری در کنار آن دو تالار بود که آن سلطان جمشیدنشان با چهل‌پنجاه نفر از زنان ماه‌طلعت، هلال ابروی و مشکین گیسوی، برهنه در آن مینشستند و هریک یک بالش پرِ قوی زربافت به زیر خود گذاشته و به پشت میخوابیدند و پاهای خود را به زیر کمر و زانو میکشیدند و عشوه‌ها و نازها مینمودند.

آن سلطان شریعت پناه از هر طرف آن ماهوشان سیم‌اندام را تماشا مینمود و از هریک که خوشترش می‌آمد به دست مبارک خود دستش را گرفته به مردی و مردانگی او را در میان میخوابانید پاهای نازک حنای نگار بسته او را بر دوش مبارک خود می‌انداخت و عمود لحمی سخت مانند فولاد خود را بر سپر مدور سیمین نازک آن نازنین فرو میکوفت و مجامعتی خسروانه مینمود. و آن حجره را لذت‌خانه مینامیدند.


منبع

رستم التواریخ، محمد هاشم آصف


عیاشی‌ها و شهوترانی‌های شاه سلطان حسین، او را از اوضاع مملکت و لشکریان غافل نمود و سبب شد تا روند انقراض صفویان شتاب بیشتری به خود بگیرد. نقش وی در فروپاشی سلسله صفویه بسیار پُررنگ و غیرقابل انکار میباشد.