سی ویژگی که باعث می شوند به هم اعتماد نکنیم

۱-به شخصی که به ما محبت کرده و احترام گذاشته، لطمه می زنیم؛


۲-اینکه در چه جغرافیایی، چه سخنی را باید بگوییم یا نگوییم، آموزش ندیده ایم؛


۳-با یک ویژگی منفی، کلیتِ یک فرد را تخطئه می کنیم؛


۴-ظاهر و باطنِ ما در دوستی، بسیار فاصله دارد؛


۵-روزی چندین بار حرفمان را تغییر می دهیم؛


۶-مسئولیتِ قولی را که می دهیم نمی پذیریم؛


۷-تا بتوانیم از گفتنِ “اشتباه کردم” فرار می کنیم؛


۸-پشتِ سرِ فردی که از ما انتقادِ معقول کرده، بد گویی می کنیم؛


۹-خیلی زود محبتِ دیگران را فراموش می کنیم؛


۱۰-خود را ده برابرِ آنچه که هستیم نشان می دهیم؛


۱۱-ناخودآگاهِ ما از فردی که موفق است، دائماً ناراحت و پریشان است؛


۱۲-در حذفِ افرادِ توانا، بسیار کوشا هستیم؛


۱۳-به هر موضوع ریزُ و درشت، واکنش نشان می دهیم؛


۱۴-در گرفتنِ جواب، خیلی عجله داریم؛


۱۵-بدون توجه به ظرفیت و توانایی، اکثریت می خواهند سلبریتی شوند؛


۱۶-آدابِ دوستی و مراقبت از دوستی را، قبل از ده سالگی نیاموخته ایم؛


۱۷-نسبت به دروغ و ابهام، سِر شده ایم ؛


۱۸-متوجه نیستیم که تعداد دروغ، Peak دارد؛


۱۹-اصولِ ساختنِ اعتماد با انسان های دیگر را، قبل از ده سالگی نیاموخته ایم؛


۲۰- دنبالِ بُرد های کوتاه مدت هستیم؛


۲۱-ظاهری متواضع ولی عمدتاً باطنی مغرور داریم؛


۲۲-تفاوت های یکدیگر را به رسمیت نمی شناسیم؛


۲۳-افکارِ متفاوتِ انسان ها را، حق آن ها نمی دانیم؛


۲۴- بسیاری مسائل کم اهمیت، به ما برمی خورد و زود ناراحت می شویم؛


۲۵-بیشتر دعوایی هستیم تا اهلِ تفاهم، کوتاه آمدن و خویشتن داری؛


۲۶-تعداد افرادِ Bipolar بیشتر از آن است که تصور می کنیم؛


۲۷-بسیارعطش داریم واردِ حریمِ خصوصی دیگران شویم؛


۲۸-عمدتاً تخیلی، تحلیل می کنیم؛


۲۹-چون سیگنال های متضاد می فرستیم، نمی توانیم اعتمادِ هم دیگر را جلب کنیم؛


۳۰-چون از یکدیگر در امان نیستیم، نمی توانیم گروه، تشکیلات، حزب، بنگاه، سیستم و نظام اجتماعی درست کنیم.دکتر محمود سریع القلم

*استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی