چرا سقراط از دموکراسی متنفر بود؟

سقراط عقیده داشت که رای دادن یک مهارت است و نه یک بصیرت غریزی و باید افراد را برای آن آموزش داد. او جامعه را به یک کشتی تشبیه میکرد که برای سفر به دریا میرود و از افراد میپرسید آیا شما ترجیح میدهید کنترل امور کشتی را همه ی افراد سوار بر آن بر عهده داشته باشند یا عده ای که در مورد قوانین و ملزمات دریانوردی آموزش دیده اند؟


ما باور داریم که دموکراسی بهترین شیوه حکومت است درحالیکه هشدارهای مهم سقراط در مورد خطرات آن را فراموش کردیم. دموکراسی همگانی بر مبنای رای اکثریت است و تا زمانی که اکثریت آموزش ندیده و نادان باشند، میتوان آنها را فریب داد (عوام فریبی) و جامعه را به نابودی کشاند.


پیروزی ترامپ و رای به خروج در برگزیت دو مورد از بهترین نمونه های معاصر از شکست دموکراسی در تعیین بهترین گزینه برای جامعه هستن