با من تاریخ را ورق بزن // مدرس دانشگاه، روزنامه‌نگار و مولف در عرصه‌ی تاریخ و ایران‌شناسی. "دکتری تاریخ‌هنر، کارشناس‌ارشد تاریخ ایران‌باستان و کارشناس تاریخ" / https://t.me/Dr_Ali_Nikoei