ساده نویس. تا حد توان از بیهوده نویسی به دور! و تا حدودی کتابخوان.