یک عدد برنامه نویس با تمایلات JSی که دوست داره یاد بگیره و یاد بده...