از رویای نوجوانی تا واقعیت امروز

دوست دارم دارم در طول این مدتی که دارم برنامه نویسی میکنم تجربیاتم رو...