اخلاق مهندسی یا مهندسی اخلاق (قسمت اول)

  • مقدمه
اخلاق در درجه اول یک دانش و معرفت اسـت. در این رابطه نقش آموزش به موازات تحـولات فرهنگـی و اجتماعی از یک سو و رشد علم و صنعت از سوي دیگـر نیازمند ارائه مطالب جدید است. عملکرد مهندسان در جامعه به دو بخش فنی و رفتاري تقسیم میشود که خصوصیات فنی به دانـش، سطح علمی و تجربه برمیگردد و رفتار به اصول، عقاید و تربیت فرد متکی است. دولت ها در برطرف نمودن مشکلات بیشتر به "علامت درمانی" می پردازند تا "علت درمانی".

مهندس کیست؟

مهندس کسي است که ابتکار به خرج مي دهد و مي آفريند و اختراع ميکند. يعني هم: آراينده؛ آفريننده؛ سازنده است؛ که قادر است چیزهایی که نیست بسازد و همچنین فرصت شغلی برای خود و سایر انسان ها ایجاد کند و از این طریق یک مهندس به عنوان یک مولد در جامعه نقش بسیار مهمی دارد.

  • تعریف اخلاق:
اخلاق مجموعه ی صفات روحی و باطنی انسان است. گاه به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود، نیز اخلاق گفته می شود (اولی اخلاق صفاتی است و دومی اخلاق رفتاری). شامل صفاتي از انسان مي باشد، انسان کارهاي مطابق و متناسب با اين صفات را بدون تأمل و تفکر و دشواري انجام مي­دهد. در حالي که اخلاق شامل صفات پسنديده و رذيله هر دو مي­شود، منظور ما از اخلاق در اينجا صفات فاضله و نيکو و پسنديده است.

  • تعریف اخلاق مهندسی:
تعریف «اخلاق مهندسی» به سبب رابطه‌ای که با «علم» دارد و هم با «اجتماع»، نیازمند تفکر و تامل بیشتری دارد و روش خاصی را می‌طلبد. «کارل میتچم» و «آدام بریگلی» مکاتب اخلاقی در حوزه تکنولوژی را به سه دسته اصلی «انتقادی-اجتماعی»، «فرهنگی-تاریخی» و «فلسفه تحلیلی مدرن» تقسیم‌بندی می‌کنند و به زعم آنها این سه مکتب در اواخر قرن بیستم در یکدیگر ادغام شده‌اند. باید توجه داشت که «اخلاق مهندسی» در زمره اخلاقیات حرفه‌ای قرار می‌گیرد و به معنای «اخلاق مهندسان» نیست. در ایران سابقه پرداخت به موضوع «اخلاق مهندسی»، همانند سایر نقاط جهان تازگی دارد.

  • چطور می توانیم با فراگیری آموزش با اخلاق شویم!
آموزش واقعي را در دانشگاه مي­توانیم به اين ترتيب ارزيابي کنیم که چقدر به بهبود زندگي مردم توجه داریم! آنچه را که داريم يا هر آنچه که هستيم مرهون و مديون جامعه ایم. بايد قدرداني خود را به جامعه از طريق خدمت به آن نشان دهيم. در این فرآیند، دانش بايد به صورت خرد به اخلاق تبديل گردد و گرنه اتلاف وقت و انرژي و سرمايه هاست. در ميان تمام این فعاليت ها، ارائه خدمت بي­ريا به کساني که بيشترين نياز را دارند از مهمترين کارها می باشد...

ادامه در قسمت بعد ...