مشاور کسب و کار || مدرس و مربی تغییر به سبک استادی تغییر || https://aliahmadi.info/ || نویسنده کتاب " مین های موفقیت " || مبدع سبک آموزشی "سمی-تئاتر" || کارآفرین