باچشم باز نگاه کنیم؟؟!!؟!؟!

روزی میدان جنگ سلاحش تفنگ تانک بود ولی امروز که وضعیت بهداشت درمانی درمیان است سلاح جدید جنگ ما دستگاه های آب پاچ وموادضدعفونی کننده است وشعار ما این است (ما باهم باکمک هم کرونا راشکست می دهیم)

خسته نباشید جوان مردان