درخانه رابرایه ماموران سلامت وابگزارید

قراراست درتهران ماموران سلامت درخانه های شما بیاین وتست تب واسترس شمارابگیرند وبه هر خانواده یک بسته ماسک پنج تایی ومحلول ضدعفونی بدهند واگه زنگ خانه شمارا زدند وگفتندبرای تست کرونا آمدیم جا نخورید وتمام همکاریتان را باماموران سلامت بکنید فقط سلامتی شما برای مامهم است