کارشناس فناوری اطلاعات ، نویسنده ، مبتلا به سینما و ادبیات داستانی ، معلم سابق