" وَرای خانواده‌ی سنتی " : پیتر سینگر و آگاتا سِیگِن

" وَرای خانواده‌ی سنتی " : پیتر سینگر و آگاتا سِیگِن
نوشتاری در ذیل دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و امام جماعت ال...