چرا خانواده؟وقتی بهتراش بیرون ایستاده؟

چرا خانواده؟وقتی بهتراش بیرون ایستاده؟
قشنگ ترین لحظه ی زندگی اونجاست که بفهمی همه چیز به دست خودت تموم میشه...