طراح سیستمهای نرم افزاری | عاشق بازی های رایانه ایی ، ولی همون اول هدشات میشم !.