دانشجوی مدیریت، عاشق خلق کردن و در حال کسب تجربه...