علی معتمدی این افراد را دنبال می‌کند:

معمار نرم افزار، محقق یادگیری ماشین و بینایی کامپیوتر، عاشق سفر و خلق تجربیات جدید
فعال حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر