آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که ...

آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که خوبی را با منت همراه میکنند ؛ بدها حداقل تکلیفشان با خودشان معلوم است ولی امان از دست آنهایی که جنبه خوب بودن را ندارند اما از روی شانس و چاپلوسی به جایگاهی می رسند که باید ادای آدم خوب ها را دربیاورند . آن موقع هست که باور ساده انگارانه و غلط بعضی ها هیزمی میشود بر آتش خود بزرگ پنداری این افراد ! از آنجایی که ظرفیتش را ندارند ؛ برای هر کار کرده و نکرده شان منت میگذارند و این حق را به خودشان می دهند که در ازای کاری که برایتان کرده اند ( که اغلب وظیفه شان هست ) حقتان را در زمان دیگری ضایع کنند ! اگر این کار را نکنند آرام نمیشوند ؛ چرا که خوب بودن را نمی فهمند .
تنها راه مقابله با این افراد این است که بدون رودروایسی و در نظر داشتن عواقب کار حرفمان را بزنیم و حق طلبی کنیم ؛ حتی اگر چیزی هم از دست بدهیم . یادمان نرود ما اگر مظلوم نباشیم ظالمی هم نخواهد بود .