روزی که اندروید Dead شد

روزی که اندروید Dead شد
آره درست خواندید روزی که اندروید (یا به قول یکی از دوستان آندروید) مرد...