حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول

یکی از مهمترین حقوق انسانی و اخلاقی بزه دیده که باید در مراحل آغازین فرایند پرونده کیفری مورد توجه قرار گیرد پرداختن به تامین امنیت وی و شهود اوست ،تامین امنیت به منزله کاهش نگرانی های بزه دیدگان ، حفاظت از هویت و زندگی خصوصی او و حمایت از شهود آنها میباشد .

حمایت کیفری از شهود
حمایت کیفری از شهود


احساس نا امنی در بزه دیده ممکن است به شکل یک بحران ،آسیب روانی یا درد و رنج عاطفی ظاهر گردد .این  حالت در مورد شهود بزه دیدگان نیز صادق است و عدم امنیت ایشان ممکن است آنها را از اقامه شهادت در محکمه باز دارد .بنابراین بایستی با اقدامات حفاظت از شهود آنها را دلگرم نمود .

بزه دیده و شهود او به عنوان یکی از بهترین منابع اطلاعتی در باب رخداد مجرمانه محسوب میشوند، فلذا حمایت از بزه دیده و شهود وی بیش از پیش اهمیت یافته است .