برجام

برزخ برجامی!!
برزخ برجامی!!

یکی از مهم‌ترین مسائل دخیل در امور زندگی ما که همه چیز را به نظربسیاری دربرمیگیرد بحث توافق با غرب است، اینکه فقط وجه اقتصادی دارد میتواند تحلیل غلطی باشد، برجام در تمامی امور زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود.

حال فارق از هر بحثی در متن بالا به عدم شفافیت در این مسأله پرداخته شده است، وباید گفت این چ مهمی است که در زندگی مردم تاثیر دارد اما آنها بدون حتی اینکه توضیح مختصری درباره آن بدانند منتظر فواید ان هستند!


#سیاست