کنشگر فرهنگی | شاعرِ فلسفه‌دوست | ایده‌پرداز آموزش ‌و پرورش | مدیر داخلی هنرستان استارتاپى ركاد | دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد