تغییر رنگ استوس بار در iOS

تغییر رنگ استوس بار در iOS
رنگ استوس بار (status bar) و یا نوار وضعیت در سیستم عامل iOS به دو صور...