خواننده‌ی دهه هشتادی

کاری بسیار تمیز و زیبا

#برای_آرتین

اثری زیبا و پر مغز از خواننده‌ی دهه هشتادی بیرجندی #ایلیا_مشرفی


https://www.aparat.com/v/CTpkW


برای آرتین مینویسم امشب

برای زخمای رسیده برلب

برای دردی که نوشته با عشق به عشق ایران برای میهن

برای زیر تیر رقصیدن

برای موندن و نترسیدن

برای مادری که آرزوهاش همون استوخونهای پوسیدن

برای سرفه های آلوده به زخم ترکش های فرسوده

برای شاهچراغ میشه نوشت

📷

هزار هشتک ممنوعه

برای نخبه های ایرانی

برای شهیدای افغانی

برای آرش کمانگیرو به عشق قاسم سلیمانی

برای مرد میهن آبادی

برای زن زندگی آزادی

برای همدلی و اتحاد خانواده

برای حفظ خاک اجدادی

منم به این اقتصاد اعتراض دارم ولی به این مدل اعتراضم انتقاد دارم

منم به آزادی بیان اعتقاد دارم ولی بین حق و باطل انتخاب دارمیادداشت های اخیر

https://virgool.io/@alisadeghi13764/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-usa-hkin1r3hgl1p
https://virgool.io/@alisadeghi13764/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-qkxxpvgsqq7r
https://virgool.io/@alisadeghi13764/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-2-yzwkfojocl44?source=newFeed---AP--------1
https://virgool.io/@alisadeghi13764/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%A7-bgl7n4a0wucy


https://virgool.io/@alisadeghi13764/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-njkjcvcktuxy