تغییرات کلی در جنگو 2.0

تغییرات کلی در جنگو  2.0
خداحافظی با پایتون 2جنگو 1.11 آخرین ورژنی است که از پایتون 2.7 پشتیبان...