شخصِ ابلیس هم آدم شدنش حتمی بود!شخصِ ابلیس هم آدم شدنش حتمی بود!

این قلم روان غزلسرایی جوان است که بی تکلف غزل می گوید. امید صباغ نو، شاعر جوان و خوش ذوقی است که خواندن غزلیاتش لذت بخش است. مهرابان یکی از مجموعه غزل ها و سیب هوس گزیده غزل هایش است.


غزل چهل ویک مهرابان:زندگی، بی تو پُر از غم شدنش حتمی بود

با تو امّا غمِ من کم شدنش حتمی بود

همه جا، از همه کس زخمِ زبان می خوردم

این وسط اسمِ تو مرهم شدنش حتمی بود

رگِ خوابِ تو اگر دست دلم می افتاد

قصّه ی عشق، فراهم شدنش حتمی بود

پا به پای من اگر آمده بودی در شهر

این خبر سوژه ی عالم شدنش حتمی بود

بین ما موش دواندند! خودت می دانی

چون که این رابطه محکم شدنش حتمی بود

سیب و قلیان دو سیب و من و تو... در این حال

شخصِ ابلیس هم آدم شدنش حتمی بود!

شک ندارم که اگر پای تو در بین نبود

«جنّت آباد» جهنّم شدنش حتمی بود