استفاده از اموجی های دیجیتالی

استفاده از اموجی های دیجیتالی
اموجی های خندان ...امروزه اکثر مردم از اموجی ها در گفتگوی دیجیتال خود...