معرفی انجمن دانش آموختگان

انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تلاش جهت جریان سازی در سطح دانشگاه جهت شکل گیری حماسه های معنوی، فکری و عملی، رسالت خود را گام برداشتن از مرحله بارش بی هدف سرمایه های دانشگاه به سوی توسعه الگوهای پرورش جوانان کارآفرین می داند و این حاصل نمی شود مگر با گسترش، تعمیم و تعمیق روزافزون ارتباطات دانش آموختگان دانشگاه.

امید است با ارائه نظرات و پیشنهادات شما عزیران بتوان از توانمندی ها و تجربیات علمی، عملی و فرهنگی در جهت اعتلا و ارتقای جایگاه دانشگاه بهره برد و انجمن دانش آموختگان تبدیل به نقطه اتصال دانشگاه و صنعت گردد.


اهداف

  • ارتقای ارتباط موثر بین دانشگاه و دانش آموختگان
  • گسترش دانش و مهارت های دانش آموختگان
  • بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان
  • برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با یکدیگر
  • حمایت از تجربیات و خدمات دانش آموختگان
  • استفاده از امکانات دانش آموختگان جهت بهره وری
  • اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی برای دانش آموختگان
علم و صنعتی عزیز، علم و صنعت خانه توست. به امید در کنار هم بودن - alumniIUST.ir
علم و صنعتی عزیز، علم و صنعت خانه توست. به امید در کنار هم بودن - alumniIUST.ir