تلنگر

غالبِ انسانها مردگانی زنده هستند و فقیر و غنی هم ندارد.وقتی شما نتوانی...