از این تیریپ ازدواج ها !

از این تیریپ ازدواج ها !
شی ۱:من به شما علاقه مند شدم.شی۲:من به جز ازدواج به چیز دیگه ای فکر ن...