هم بنیان‌گذار استارتاپ حوالی - فعال حوزه شهر هوشمند و گردشگری هوشمند